همچی تموم


عکس هایی که حتما با دیدنش تعجب میکنید                                                              
عکس ها از به هم چسبیدن تکه های کوچکتر درست شدن که هر                                                                                                      کدام 
از این تکه ها خودش عکس یا نقاشی هستند./ ,             rchin.          سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱| 23:14 |elahe|

[-Design-]